STANOVY
ŠTUDENTSKEJ RADY
SÚKROMNEJ HOTELOVEJ AKADÉMIE HaGMa V BRATISLAVE

Úvodné ustanovenia

Prehlbovanie a zdokonaľovanie výchovy a vzdelávania je jedným z predpokladov rozvoja ľudskej spoločnosti, jej ekonomiky a kultúry a súčasne je predpokladom pre rozvoj a úspešný život každého jednotlivca.

V snahe o rozvoj demokratických, občianskych a všeľudských hodnôt,
v snahe o rozvoj slobodného myslenia študentov,
v snahe o sprostredkovanie širšieho spoločenského rozhľadu,
v snahe o ochranu práv študentov daných Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

študenti Súkromnej hotelovej akadémie HaGMa v Bratislave prijímajú tieto stanovy.

Čl. 1

Študentská rada Súkromnej hotelovej akadémie HaGMa v Bratislave nie je právnickou osobou.

Čl. 2
Sídlo študentskej rady

Sídlom študentskej rady Súkromnej hotelovej akadémie HaGMa v Bratislave (ďalej len študentská rada) je Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21 v Bratislave (ďalej len SHA HaGMa).

Čl. 3
Doba trvania

Študentská rada sa zakladá na dobu neurčitú. Jej funkčné obdobie trvá jeden školský rok a to do zvolenia novej študentskej rady.

Čl. 4
Úlohy, činnosť a ciele študentskej rady

Študentská rada:
– reprezentuje študentov SHA HaGMa,
– vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
– je poradným orgánom vedenia školy,
– podieľa sa návrhmi na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
– predkladá vedeniu školy písomne svoje stanoviská, návrhy a vyjadrenia,
– volí a odvoláva zástupcu študentov do rady školy,
– prispieva k vytváraniu priaznivých podmienok pre štúdium,
– uzatvára partnerské vzťahy so študentskými orgánmi a študentskými organizáciami stredných škôl v Slovenskej republike a v zahraničí,
– dokumentuje svoju činnosť a túto dokumentáciu uchováva,
– informuje o svojej činnosti študentov SHA HaGMa, vedenie SHA HaGMa a verejnosť.

Činnosť študentskej rady nesmie zasahovať do právomocí orgánov štátnej správy v školstve ani orgánov školskej samosprávy. Súčasne nesmie narúšať výchovno-vzdelávací proces v škole.

Členstvo v študentskej rade

Čl. 5

Študentská rada má najviac taký počet členov, koľko tried škola otvára vo všetkých ročníkoch v príslušnom školskom roku. Členom študentskej rady môže byť len študent SHA HaGMa riadne zvolený podľa ustanovení týchto stanov. Členstvo v študentskej rade je nezastupiteľné.

Čl. 6

Členstvo v študentskej rade je čestné. Náklady na činnosť v študentskej rade si každý člen študentskej rady hradí sám.

Čl. 7

Člen študentskej rady (ďalej len člen) sa môže svojho členstva vzdať. Uvedený úkon musí byť urobený písomnou formou, datovaný a podpísaný konajúcou osobou. Vzdanie sa členstva je voči študentskej rade účinné jeho doručením predsedovi študentskej rady. Člen sa môže svojho členstva v študentskej rade vzdať aj ústne do zápisnice na zasadaní študentskej rady.

Čl. 8
Práva a povinnosti člena študentskej rady

Člen študentskej rady má právo:
– má všetky práva študenta SHA HaGMa,
– zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci študentskej rady,
– vyjadrovať svoje názory na zasadnutiach študentskej rady,
– písomne a ústne podávať návrhy a pripomienky študentskej rade,
– hlasovať na zasadnutiach študentskej rady, pričom sa nemôže zúčastniť hlasovania o svojom odvolaní,
– voliť a byť volený za zástupcu študentov v rade školy a do funkcií v študentskej rade,
– žiadať o zasadnutie študentskej rady,
– byť informovaný o činnosti študentskej rady,
– žiadať odvolanie člena študentskej rady,
– žiadať odvolanie zástupcu študentov v rade školy,
– vzdať sa členstva v študentskej rade.

Člen študentskej rady je povinný:
– má všetky povinnosti študenta SHA HaGMa,
– zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci študentskej rady,
– aktívne sa podieľať na činnosti študentskej rady,
– riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol študentskou radou poverený,
– dodržiavať tieto stanovy a interné predpisy SHA HaGMa,
– podporovať rozvoj SHA HaGMa a chrániť jej záujmy a dobré menom,
– informovať študentskú radu o svojej činnosti,
– informovať študentskú obec o činnosti študentskej rady.

Čl. 9
Rokovací poriadok študentskej rady

Prvé zasadnutie členov študentskej rady zvolajú zvolení kandidáti do piatich pracovných dní odo dňa uverejnenia výsledkov volieb do študentskej rady. Prvé zasadnutie študentskej rady, až do zvolenia predsedu študentskej rady (ďalej len predseda), vedie poverený člen, ktoré členovia študentskej rady spomedzi seba určia.

Zasadnutia štdentskej rady zvoláva predseda, alebo ním poverený člen. Zasadnutia študentskej rady sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Na žiadosť vedenia školy, člena študentskej rady a na písomnú žiadosť podpísanú tridsiatimi študentmi SHA HaGMa doručenú predsedovi študentskej rady musí predseda študentskej rady zvolať zasadnutie študentskej rady. Študentská rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Študentská rada rozhoduje formou písomného uznesenia. Na platné uznesenie študentskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Zasadnutia študentskej rady sú prístupné pre všetkých študentov SHA HaGMa. So súhlasom študentskej rady sa na jej zasadnutí môžu zúčastniť aj iné osoby.

Zasadnutiam študentskej rady predsedá a zasadnutie vedie predseda, alebo v jeho neprítomnosti podpredseda študentskej rady. Ak nie sú na zasadnutí prítomní predseda ani podpredseda študentskej rady, členovia prítomní na zasadnutí určia spomedzi seba predsedajúceho.

V diskusii udeľuje slovo predsedajúci zasadania. Slovo môže udeliť aj prítomným nečlenom študentskej rady.

Zo zasadnutí študentskej rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sú uznesenia študentskej rady obsiahnuté a ktorá musí obsahovať najmä dátum a miesto konania, prítomnosť členov, prítomnosť iných osôb, ak je to z hľadiska prejednávanej veci potrebné, opis zásadných skutočností z rokovania, výsledky hlasovania a presné znenie záverov k jednotlivým bodom rokovania. Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ. Každý člen študentskej rady má právo, aby sa v zápisnici uviedol jeho odlišný názor na prerokovanú záležitosť.

Zápisnicu podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti člen predsedajúci zasadnutiu a zapisovateľ.

Zápisnica sa doručuje vedeniu školy do troch pracovných dní odo dňa konania zasadnutia. Súčasne musí byť prístupná všetkým študentom SHA HaGMa.

O jednotlivých návrhoch prejednávaných študentskou radou sa rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie môže byť verejné zdvihnutím ruky, alebo tajné pomocou hlasovacích lístkov.

Volebný poriadok študentskej rady

Čl. 10
Voľby členov študenskej rady

Členov študentskej rady volí vo všeobecných, rovných, priamych voľbách tajným hlasovaním študentská obec SHA HaGMa. Študentskú obec tvoria všetci študenti SHA HaGMa. Voľby členov študentskej rady sa konajú každý školský rok a to v mesiaci september. Presný termín, čas a miesto konania volieb určí vedenie školy po dohode s volebnou komisiou. Najneskôr desať dní pred dňom konania volieb sa zo študentov ustanoví volebná komisia. Každá trieda vymenuje do volebnej komisie jedného svojho študenta. Volebná komisia organizačne zabezpečuje priebeh volieb.

Na zvolenie členov študentskej rady sa vyžaduje účasť nadpolovičnej väčšiny členov študentskej obce vo voľbách.

Študenti, ktorí chcú kandidovať za členov študentskej rady oznamujú svoju kandidatúru najneskôr sedem pracovných dní pred dňom volieb volebnej komisii. Oznámenie musí byť písomné, musí obsahovať meno, priezvisko, vek, označenie triedy, musí byť datované a vlastnoručne podpísané. V rovnakom termíne volebnej komisii písomne oznámia kandidatúru kandidáti na funkciu zástupcu študentov v rade školy, za rovnakých podmienok. Volebná komisia najmenej päť pracovných dní pred dňom konania volieb zabezpečí vyvesenie zoznamu kandidátov.

Každý študent obdrží od volebnej komisie v deň volieb hlasovací lístok. Na hlasovací lístok napíše študent mená a priezviská kandidátov, ktorých volí do študentskej rady. Na hlasovacom lístku môže uviesť najviac taký počet kandidátov, koľko členov má študentská rada. Nemôže uviesť rovnakého kandidáta viac ako raz. Hlasovací lístok vhodí do urny. Po skončení hlasovania volebná komisia spočíta hlasy pre jednotlivých kandidátov. Po spočítaní vyhotoví v písomnej forme listinu výsledkov, ktorá obsahuje zoznam všetkých kandidátov v poradí podľa počtu získaných hlasov a uvádza pri mene kandidáta počet hlasov, ktoré získal. Členmi študentskej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najviac hlasov.

O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú doručí vedeniu školy. Listinu výsledkov volebná komisia uschová a po zvolení predsedu študentskej rady ju tomuto odovzdá. Listina výsledkov sa použije na doplnenie členov študentskej rady v prípade uvoľnenia miesta v študentskej rade.

Čl. 11

V prípade uvoľnenia miesta v študentskej rade na uvoľnené miesto nastúpi študent, ktorý sa podľa výsledkov volieb do študentskej rady, podľa listiny výsledkov volieb, umistnil na mieste nasledujúcom za kandidátom, ktorý sa stal členom študentskej rady s najnižším počtom hlasov spomedzi nastúpi študent, ktorý sa podľa výsledkov volieb do študentskej rady, podľa listiny výsledkov volieb, umistnil na mieste nasledujúcom za kandidátom, ktorý sa stal členom študentskej rady s najnižším počtom hlasov spomedzi členov. Ak takýto študent nie je, alebo nesúhlasí so svojím členstvom, vykonajú sa doplňujúce voľby do študentskej rady. Na ich vykonanie sa primerane použijú ustanovenia o voľbách členov študentskej rady.

Čl. 12
Voľby predsedu študentskej rady, podpredsedu študentskej rady, zapisovateľaštudentskej rady a zástupcu študentov v rade školy

Na prvom zasadnutí študentskej rady členovia zvolia spomedzi seba nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, predsedu, podpredsedu a zapisovateľa študentskej rady.

Zástupcu študentov v rade školy zvolia členovia na prvom zasadnutí študentskej rady podľa zoznamu kandidátov na túto funkciu, ktorí obdržia od volebnej komisie. Na zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov študentskej rady.

Čl. 13
Predseda študentskej rady

Predseda je členom študentskej rady. Predsedu volia členovia študentskej rady spomedzi členov študentskej rady na svojom prvom zasadnutí. Predsedu odvolávajú členovia študentskej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov študenskej rady. Návrh na odvolanie predsedu je oprávnený podať člen študentskej rady. Študentská obec je oprávnená podať návrh na odvolanie predsedu rovnakým spôsobom ako návrh na odvolanie člena študentskej rady. Člen študentskej rady v prípade odvolania z funkcie predsedu naďalej zostáva členom študentskej rady. V prípade, že členovi študentskej rady zastávajúcemu funkciu predsedu zanikne členstvo v študentskej rade, zaniká mu aj funkcia predsedu. V prípade uvoľnenia miesta predsedu alebo neschopnosti predsedu vykonávať túto funkciu, prechádzajú jeho práva a povinnosti na podpredsedu. Predseda sa môže svojej funkcie vzdať. Ak sa uvoľní miesto predsedu, sú členovia povinní zvoliť nového predsedu spomedzi členov. Podpredseda študentskej rady za týmto účelom zvolá zasadnutie študentskej rady do piatich pracovných dní odo dňa uvoľnenia miesta. Súčastne zabezpečí prípadné doplnenie študentskej rady. O uvedených skutočnostiach študentská rada písomne informuje vedenie školy a študentskú obec.

Čl. 14
Práva a povinnosti predsedu študentskej rady

Predseda má všetky práva a povinnosti člena študentskej rady, okrem toho:
– zvoláva, vedie a predsedá zasadnutiam študentskej rady,
– je zodpovedný za činnosť a funkčnosť študentskej rady,
– reprezentuje študentskú radu a študentskú obec navonok,
– predkladá vedeniu školy návrhy alebo stanoviská študentskej rady v rámci jej oprávnení,
– zabezpečuje doručenie uznesení študentskej rady vedeniu školy a študentskej obci.

Čl. 15
Zástupca študentov v rade školy

Zástupca študentov v rade školy zastupuje záujmy študentov v rade školy. Povinne sa zúčastňuje zasadnutí a práce rady školy. Úzko spolupracuje so študentskou radou a zúčastňuje sa jej zasadnutí.

Kandidovaťna funkciu zástupcu študentov v rade školy môže byť každý študent SHA HaGMa. Zástupca študentov v rade školy sa povinne zúčastňuje na zasadnutiach rady bez ohľadu na to, či je jej členom a pokiaľ ním nie je, má hlas poradný. Pokiaľ je súčasne členom študentskej rady, uplatňuje všetky práva člena a vzťahujú sa na neho všetky povinnosti člena. Zástupca študentov v rade školy za svoju činnosť zodpovedá študentskej rade a jej prostredníctvom študentskej obci.

Návrh na odvolanie zástupcu študentov v rade školy môže podať člen študentskej rady a študentská obec. Zástupcu študentov v rade školy odvolá študentská rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov študentskej rady. Na návrh na odvolanie zástupcu študentov v rade školy študentskou obcou a na spôsob odvolania sa primerane použijú ustanovenia týchto stanov o odvolaní člena študentskej rady. Zástupca študentov v rade školy, pokiaľ je súčasne č každý študent SHA HaGMa. Zástupca študentov v rade školy sa povinne zúčastňuje na zasadnutiach rady bez ohľadu na to, či je jej členom a pokiaľ ním nie je, má hlas poradný. Pokiaľ je súčasne členom študentskej rady, uplatňuje všetky práva člena a vzťahujú sa na neho všetky povinnosti člena. Zástupca študentov v rade školy za svoju činnosť zodpovedá študentskej rade a jej prostredníctvom študentskej obci.

Návrh na odvolanie zástupcu študentov v rade školy môže podať člen študentskej rady a študentská obec. Zástupcu študentov v rade školy odvolá študentská rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov študentskej rady. Na návrh na odvolanie zástupcu študentov v rade školy študentskou obcou a na spôsob odvolania sa primerane použijú ustanovenia týchto stanov o odvolaní člena študentskej rady. Zástupca študentov v rade školy, pokiaľ je súčasne členom študentskej rady sa nemôže zúčastniť hlasovania o svojom odvolaní. V prípade, ak je zástupca študentov v rade školy súčasne členom študentskej rady a ak ho študentská rada odvolá z funkcie zástupcu študentov v rade školy, naďalej zostáva členom študentskej rady.

Zástupca študentov v rade školy sa môže svojej funkcie vzdať.

V prípade uvoľnenia miesta zástucpu študentov v rade školy je študentská rada povinná bezodkladne vyzvať študentov, aby oznámili predsedovi svoj záujem kandidovať a určiť im primeraný termín, v ktorom tak majú urobiť.

Čl. 16
Zodpovednosť študentskej rady
Študentská rada za svoju činnosť zodpovedá študentskej obci. Študentská obec môže podať písomný návrh na odvolanie člena študetnskej rady. Návrh musí podpísať minimálne tridsať študentov SHA HaGMa. Návrh doručia predsedovi študentskej rady. Predseda do piatich pracovných dní odo dňa doručenia návrhu zvolá zasadnutie študentskej rady, na ktorom sa návrh prerokuje. Člen, o odvolaní ktorého sa rokuje, sa k návrhu na jeho odvolanie môže vyjadriť. Po prerokovaní sa o návrhu hlasuje. Člen, o odvolaní ktorého sa hlasuje, sa hlasovania nezúčastní. Člen je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov študentskej rady.

Čl. 17
Zánik členstva v študentskej rade

Členstvo v študentskej rade zaniká:
– uplynutím funkčného obdobia,
– vzdaním sa členstva,
– prerušením alebo ukončením štúdia,
– odvolaním,
– zánikom študentskej rady.

Čl. 18
Zánik študentskej rady

Študetnská rada zaniká rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny študentskej obce.

Čl. 19
Záverečné ustanovenia

Kde sa v týchto stanovách uvádza slovné spojenie vedenie školy, rozumie sa tým na účely týchto stanov riaditeľ SHA HaGMa a rada školy.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania riaditeľom SHA HaGMa a zástupcom študentskej obce SHA HaGMa.

Tieto stanovy strácajú platnosť a účinnosť prijatím a podpísaním stanov žiackej školskej rady podľa §7b zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších zmien a doplnení.

Tieto stanovy je možné meniť alebo dopĺňať výlučne písomnou formou po schválení študentskou radou a schválení riaditeľom SHA HaGMa. Akékľvek právne či faktické úkony týkajúce sa týchto stanov alebo v nich uvedených ustanovení musia byť urobené výlučne písomnou formou, inak sú neplatné.

Návrhy na zmeny alebo doplnenia týchto stanov sú oprávnení podávať študenti, vedenie a zamestnanci SHA HaGMa. Návrhy sa podávajú písomne predsedovi študentskej rady SHA HaGMa.

Týmito stanovami nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb v nich uvedených, ktoré im priznáva právny poriadok Slovenskej republiky.

Bratislava 10. jún 2010

Ing. Dana Kravjarová
riaditeľ SHA HaGMa