Hotelová akadémia (6323 N)

trojročné pomaturitné štúdium

Škola (názov, adresa) Súkromná hotelová akadémia HaGMa Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Názov ŠkVP Hotelový a gastronomický manažment
Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6323 6 hotelová akadémia
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia diaľková
Druh školy súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Odborné predmety 200 200 190 590
Ekonomika 20 10 10 40
Hotelový a gastronomický manažment 10 10 30 50
Marketing - 20 - 20
Účtovníctvo  a) 20 20 20 60
Administratíva a korešpondencia  a) 10 10 10 30
Cudzí jazyk 40 40 40 120
Právo 10 - - 10
Náuka o výžive 10 - - 10
Geografia cestovného ruchu 10 10 - 20
Technika obsluhy  a) 20 20 20 60
Technológia prípravy pokrmov  a) 20 20 20 60
Úvod do sveta práce 10 - - 10
Odborná prax  b) 20 40 40 100
Voliteľné predmety 10 10 10 30
Informačné technológie v hoteliérstve 10 - - 10
Diplomatický protokol 10 - - 10
Príprava na podnikanie - - 10 10
Spoločenská komunikácia - 10 - 10
Medzinárodná gastronómia - 10 - 10
Kongresové služby - - 10 10
Spolu 210 210 200 620


Cestovný ruch (6314 N)

dvojročné pomaturitné štúdium

Škola (názov, adresa) Súkromná hotelová akadémia HaGMa Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Názov ŠkVP Manažment v cestovnom ruchu
Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 63 146 cestovný ruch
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia diaľková
Druh školy súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 40 40 80
cudzí jazyk  a) 40 40 80
       
Odborné predmety 160 150 310
ekonomika 20 10 30
manažment v cestovnom ruchu 10 10 20
marketing - 20 20
učtovníctvo   a) 20 20 40
administratíva a korešpondencia   a) 10 10 20
právo v cestovnom ruchu 10 - 10
geografia cestovného ruchu 10 10 20
úvod do sveta práce 10 - 10
služby v cestovnom ruchu 30 30 60
sprievodcovská činnosť - 10 10
animačná činnosť 10 - 10
praktický výcvik  b) 30 30 60
Voliteľné predmety 10 10 20
spoločenská komunikácia - 10 10
diplomatický protokol 10 - 10
dejiny kultúry - 10- 10
informačné technológie v cestovnom ruchu 10 - 10
Spolu 210 200 410

Spoločné stravovanie (6421 L)

dvojročné nadstavbové štúdium

Škola (názov, adresa) Súkromná hotelová akadémia HaGMa Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Názov ŠkVP Gastronomický manažment
Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov učebného odboru 64 214  spoločné stravovanie
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma studia diaľková
Druh školy súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 100 100 200
Slovenský jazyk a literatúra 20 20 40
Cudzí jazyk a) 40 40 80
Dejepis 10 10 20
Chémia 10 10 20
Matematika 10 10 20
Informatika a) 10 10 20
Odborné predmety 140 130 270
Ekonomika 20 10 30
Hotelový a gastronomický manažment 10 10 20
Geografia cestovného ruchu 10 10 20
Marketing - 10 10
Účtovníctvo a) 20 20 40
Administratíva a korešpondencia a) 10 10 20
Právo 10 - 10
Technika obsluhy 20 20 40
Úvod do sveta práce 10 - 10
Osobné financie a podnikanie - 10 10
Odborná prax 30 30 60
Spolu 240 230 470