Ak ešte váhaš, kam na strednú školu, klikni sem.

 

Hotelová akadémia

päťročné denné štúdium

Škola (názov, adresa) Súkromná hotelová akadémia HaGMa Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Názov ŠkVP Hotelový a gastronomický manažment
Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 5 rokov
Forma štúdia Denná
Druh školy Súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. 5. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 21 20 16 14 15 86
Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 3 15
Prvý cudzí jazyk a),b) 4 4 4 6 7 25
Druhý cudzí jazyk a),b) 4 4 4 3 3 18
Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - - 2
Dejepis 1 1 1 - - 3
Občianska náuka 1 1 - - - 2
Biológia 1 1 - - - 2
Chémia 1 - - - - 1
Matematika a) 2 2 2 - - 6
Informatika a) 1 1 - - - 2
Telesná a športová  výchova a), d) 2 2 2 2 2 10
Odborné predmety 13 14 16 17 18 78
Ekonomika a) - 2 3 3 2 10
Hotelový a gastronomický manažment - - - 5 5 10
Geografia cestovného ruchu - - - 2 3 5
Marketing - - - 2 - 2
Účtovníctvo a) - - - 4 4 8
Administratíva a korešpondencia a) - 2 2 - - 4
Spoločenská komunikácia - - 1 - - 1
Právo - - - - 2 2
Technika obsluhy a) 6 3 4 - - 13
Technológia prípravy pokrmov a) 7 5 4 - - 16
Potraviny a výživa - 2 - - - 2
Osobné financie a podnikanie - - - - 2 2
Aplikovaná informatika - - 2 - - 2
Úvod do sveta práce - - - 1 - 1
             
             
Voliteľné predmety - - 1 2 - 3
Služby cestovného ruchu - - - 1 - 1
Sprievodcovská a animačná činnosť - - - 1 - 1
Umenie a cestovný ruch - - 1 - - 1
Medzinárodná gastronómia - - 1   - 1
Aplikovaná matematika - - - 1 - 1

Spolu

34

34

33

33

33

167

Účelové kurzy            
Ochrana života a zdravia g) 12 12 21      
Telovýchovno-výcvikový kurz f) 35 35        

Služby v cestovnom ruchu

štvorročné denné štúdium

Škola (názov, adresa) Súkromná hotelová akadémia HaGMa Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Názov ŠkVP Služby v cestovnom ruchu
Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru 6355 6 služby v cestovnom ruchu
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia Denná
Druh školy Súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 22 17 15 12 64
Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12
Prvý cudzí jazyk a),b) 3 3 4 4 14
Druhý cudzí jazyk a),b) 3 3 3 3 12
Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2
Dejepis 1 1 1 - 3
Občianska náuka 1 1 - - 2
Základy ekológie 1 - - - 1
Geografia 2 - - - 2
Matematika a) 2 2 2 - 6
Informatika a) 1 1 - - 2
Telesná a športová  výchova a), d) 2 2 2 2 8
Odborné predmety 13 16 18 21 68
Ekonomika a) 2 1 1 2 6
Gastronomický manažment v cestovnom ruchu - - 3 3 6
Geografia cestovného ruchu 1 1 2 - 4
Marketing v cestovnom ruchu - - 2 - 2
Účtovníctvo a) - - 2 3 5
Administratíva a korešpondencia a) 2 2 - - 4
Spoločenská komunikácia 2 - - - 2
Právo - - - 1 1
Služby v cestovnom ruchu 2 2 2 2 8
Sprievodcovská činnosť - 2 - - 2
Animačná činnosť 2 - - - 2
Umenie a cestovný ruch 2 2 - - 4
Úvod do sveta práce - - - 2 2
Osobné financie a podnikanie - - - 2 2
Odborná prax a) - 6 6 6 18

Spolu

33 33 33 33 132
Účelové kurzy          
Ochrana života a zdravia g) 12 12 21    
Telovýchovno-výcvikový kurz f) 35 35      

 

Ak si chceš pozrieť, ako to u nás vyzerá, pozri si naše video: https://www.youtube.com/watch?v=52cwVPzxK7U