História našej školy  sa začala písať 14. júla 1995, keď ju Ministerstvo školstva SR zaradilo do siete škôl ako strednú školu s päťročným študijným odborom hotelový a gastronomický manažment. Prvýkrát sa brány našej školy otvorili 1.9.1995.

Od roku 1997 poskytujeme aj dva druhy kvalifikačného pomaturitného štúdia v odbore cestovný ruch a hotelová akadémia.

Okrem týchto foriem štúdia poskytujeme dvojročné nadstavbové denné aj diaľkové štúdium v odbore spoločné stravovanie pre vyučených v odbore kuchár-čašník.

Okrem toho ponúkame rekvalifikačné kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR.:

  • sprievodca cestovného ruchu
  • barmanský kurz
  • kuchár
  • čašník

Obsahom štúdia v odbore hotelová akadémia sú odborné predmety – technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov, účtovníctvo, informatika, ekonomika, administratíva a korešpondencia, marketing, hotelový a gastronomický manažment, geografia cestovného ruchu, základy cestovného ruchu a hoteliérstva, právo, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk.

Obsahom štúdia v odbore cestovný ruch sú odborné predmety: ekonomika cestovného ruchu, ekonomika podniku cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, právo cestovného ruchu, marketing a manažment cestovného ruchu, účtovníctvo, informatika, administratíva a korešpondencia, animácia, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk.

Na škole je možné štúdium cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk.

Máme výborné materiálne zabezpečenie: odborné učebne na techniku obsluhy, varenie, tri učebne informatiky, učebňu administratívy a korešpondencie, knižnicu, multimediálnu učebňu.

Pre našich študentov zabezpečujeme odbornú, učebnú a letnú prax v špičkových reštauračných a hotelových zariadeniach v Bratislave, napr. v hoteloch Tulip, Safron, Blue a v reštauráciách Brick, La crème, Dunajský pivovar.

Okrem toho zabezpečujeme trojmesačnú odbornú prax pre študentov v hoteloch, penziónoch a gastronomických zariadeniach v Nemecku a vo Švajčiarsku.

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú na športových súťažiach, súťažiach v strojopise, na olympiádach v cudzích jazykoch.

 Každoročne umožňujeme šikovným a nadaným študentom účasť na prestížnych odborných súťažiach medzi hotelovými školami – barman, barista, sommelier, carving – kde sme získali množstvo ocenení.  

Pravidelne sa podieľame na príprave a realizácii rozličných podujatí pre rôzne domáce i zahraničné podniky a inštitúcie.

Ak chceš vidieť, ako to u nás vyzerá, pozri si naše video: