PEDAGOGICKÝ ZBOR SHA HaGMa:

Riaditeľka školy:  Ing. Danka Kravjarová

PK odborných predmetov

Ing. Viera Lelovská 
marketing, hotelový a gastronomický manažment, geografia cestovného ruchu, ekonomika, služby cestovného ruchu, osobné financie a podnikanie 
  Email: viera.lelovska@gmail.com
 Butašová Božena technika obsluhy, odborná prax,
  Email: bozena.butasova@gmail.com
 Mgr. Anna Brunnerová 
technológia prípravy pokrmov, potraviny a výživa, biológia
  Email: ankaj.b@gmail.com

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Monika Terkovičová anglický jazyk,  výchovný poradca
  Email: monikaterkovic@centrum.sk
PaedDr. Karel Dvořák, PhD. slovenský jazyk a literatúra, dejepis, umenie a CR, právo, úvod do sveta práce
  Email: kareldvorak@gmail.com
Mgr.  Nadežda Pániková matematika, informatika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo
  Email: nadezda.panikova@gmail.com
Ing. Danka Kravjarová 
chémia
PaedDr. Veronika Šoltésová nemecký jazyk, občianska náuka, etická výchova
Sandra Dúcová telesná a športová výchova
   

Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Zástupca TU
I.A PaedDr. Veronika Šoltésová Mgr. Monika Terkovičová
II.A Mgr. Anna Brunnerová Božena Butašová
III.A PaedDr. Karel Dvořák, PhD. Mgr. Nadežda Pániková
IV.A Božena Butašová Mgr. Anna Brunnerová
V.A Mgr. Nadežda Pániková PaedDr. Karel Dvořák, PhD.