PEDAGOGICKÝ ZBOR SHA HaGMa:

Riaditeľka školy:  Ing. Danka Kravjarová

PK odborných predmetov

Ing. Viera Lelovská 
marketing, hotelový a gastronomický manažment, geografia cestovného ruchu, ekonomika, služby cestovného ruchu 
  Predmety: HGM, EKO, MKT, GOR, SLC, OFD
  Email: viera.lelovska@gmail.com
 Butašová Božena technika obsluhy, odborná prax,
  Predmety: TOB, KMM, MEG, PRX
  Email: bozena.butasova@gmail.com
 Mgr. Anna Brunnerová 
technológia prípravy pokrmov, potraviny a výživa,
  Predmety: EPP. EPY. PVY. BIO,ETI
  Email: ankaj.b@gmail.com

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Monika Terkovičová anglický jazyk,  výchovný poradca
  Email: monikaterkovic@centrum.sk
PaedDr. Karel Dvořák, PhD. slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, umenie a CR, právo
  Email: kareldvorak@gmail.com
Mgr.  Nadežda Pániková matematika, informatika, administratíva a korešpondencia, triedna
  Email: nadezda.panikova@gmail.com
Ing. Danka Kravjarová 
chémia
Mgr. Simon Brunovský telesná výchova
Ing. Magdaléna Kováčová anglický jayzk
Mgr. Edita Obrtálová nemecký jazyk

Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Zástupca TU
I.A Mgr. Anna Brunnerová Božena Butašová
II.A PaedDr. Karel Dvořák, PhD. Mgr. Nadežda Pániková
III.A Božena Butašová Mgr. Anna Brunnerová
IV.A Mgr. Nadežda Pániková PaedDr. Karel Dvořák, PhD.
V.A Mgr. Monika Terkovičová Ing. Viera Lelovská