PEDAGOGICKÝ ZBOR SHA HaGMa:

Riaditeľka školy:  Ing. Danka Kravjarová

PK odborných predmetov

Ing. Viera Lelovská 
marketing, hotelový a gastronomický manažment, geografia cestovného ruchu, ekonomika, služby cestovného ruchu, osobné financie a podnikanie 
  Email: viera.lelovska@gmail.com
 Butašová Božena technika obsluhy, odborná prax,
  Email: bozena.butasova@gmail.com
 Mgr. Anna Brunnerová 
technológia prípravy pokrmov, potraviny a výživa, biológia, etická výchova
  Email: ankaj.b@gmail.com

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Eva Gaplovská anglický jazyk,  telesná výchova, výchovný poradca
  Email: gaplovska@gmail.com
PaedDr. Karel Dvořák, PhD. slovenský jazyk a literatúra, dejepis, umenie a CR, právo, úvod do sveta práce, občianska náuka, 
  Email: kareldvorak@gmail.com
Mgr.  Nadežda Pániková matematika, informatika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo
  Email: nadezda.panikova@gmail.com
Ing. Danka Kravjarová 
chémia
Mgr. Silvia Fajnorová nemecký jazyk
   
   

Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Zástupca TU
I.A Mgr. Eva Gaplovská Mgr. Nadežda Pániková
II.A Mgr. Nadežda Pániková Mgr. Eva Gaplovská
III.A Mgr. Anna Brunnerová  Božena Butašová
IV.A Mgr. Anna Brunnerová  PaedDr. Karel Dvořák, PhD.
V.A PaedDr. Karel Dvořák, PhD. Mgr. Anna Brunnerová