• lyžiarsky a plavecký výcvik
 • výučný list v odbore Hotelová akadémia
 • 3 mesačnú odbornú prax pre žiakov v hoteloch a penziónoch na Cypre, v Nemecku a vo Švajčiarsku
 • účasť na odborných súťažiach a výstavách na Slovensku i v zahraničí (Gastro Danubius, Stock Cup Zvolen, Vinea Cup Košice, Július Meinl Cup Bratislava, Euro Vapac Cup Prešov a iné)
 • barmanský, baristický, someliérsky, sprievodcovský kurz a kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny
 • pravidelné dni otvorených dverí a konzultačné dni 
 • bezplatný postup do ďalších ročníkov
 • kuchárske a čašnícke oblečenie
 • finančne ohodnotenú odbornú prax v plnej výške 
 • materiálne zabezpečenie vyučovania odborných predmetov (suroviny na varenie o obsluhu)
 • vyučovanie vo viacerých učebniach informatiky,  prístup na internet
 • možnosť využívať školskú knižnicu a posilňovňu
 • bezplatné doučovanie jazykov
 • elektronickú žiacku knižku

Súkromná hotelová akadémia HaGMa

bola zaradená Ministerstvom školstva do siete škôl 14.júla 1995 ako stredná škola s 5-ročným študijným odborom hotelová akadémia. Prvýkrát sa brány školy otvorili 1.9.1995. Od roku 1997 Súkromná hotelová akadémia HaGMa poskytuje aj dva druhy kvalifikačného pomaturitného štúdia v odbore cestovný ruch a hotelová akadémia. V roku 2000 sme dostali povolenie na otvorenie dvojročného pomaturitného štúdia efektívny manažment a v roku 2007 pomaturitné štúdium medzinárodné podnikanie. Pre žiakov deviateho ročníka základných škôl sme v roku 2009 otvorili nový štvorročný študijný odbor Služby v cestovnom ruchu. Okrem týchto foriem štúdia poskytuje škola tiež dvojročné nadstavbové diaľkové štúdium v odbore spoločné stravovanie pre vyučených v odbore kuchár-čašník. Škola ďalej ponúka rekvalifikačné kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR z oblasti reštauračných a hotelierskych služieb a z cestovného ruchu: barman, sommeliér, kuchár-čašník, diétny kuchár, spoločenský protokol, sprievodca cestovného ruchu.