NADÁCIA HOMINEM QUERO

tlačivo na stiahnutie:     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2020

Biskupická 21, 821 06 Bratislava

Nadácia Hominem Quero
Biskupická 21, 821 06 Bratislava

Právna forma: nadácia
IČO: 30794749

Banka: Slovenská sporiteľňa pobočka Bratislava, číslo účtu: SK92 0900 0000 0001 7769 5557

Zloženie správnej rady nadácie:

Alena Hlbočanová, predseda správnej rady

Dana Kravjarová, člen správnej rady
Zina Hlbočanová, člen správnej rady

Nadežda Pániková, správca nadácie

Nadácia Hominem Quero vznikla v roku 2003 ako nezisková organizácia , ktorá má plniť verejnoprospešné ciele predovšetkým v oblasti školstva, ochrany ľudských práv detí a mládeže, podporovanie talentovaných študentov, poskytovanie sociálnej pomoci a výpomoci študentom, organizovanie vzdelávacích a spoločenských akcií zameraných na rozvoj vzdelanostnej úrovne detí a mládeže,ale i ochranu životného prostredia.
Všetkým priaznivcom našej nadácie, ktorí v uplynulých rokoch prispeli akýmkoľvek spôsobom na náš účet srdečne ďakujeme a veríme, že aj v tomto roku našu nadáciu, ktorá financuje predovšetkým akcie študentov SHA HaGMa, finančne podporíte.
V minulých školských rokoch naša nadácia v spolupráci so Súkromnou hotelovou akadémiou HaGMa zorganizovala a podieľala sa na financovaní  jazykových kurzov pre študentov l. ročníka v príjemnom prostredí Malých Karpát a na Duchonke, kde sa študenti nielenže zdokonalili v angličtine a nemčine, ale naviazali tiež sociálne kontakty navzájom medzi sebou a učiteľmi. Zahájili sme tým tradíciu, v ktorej chceme pokračovať aj v budúcnosti a umožniť tak všetkým novoprijatým študentom na SHA HaGMa absolvovanie takéhoto pobytu so zameraním na zdokonalenie znalostí cudzích jazykov.
Samozrejme, výška príspevku konkrétnym triedam bude závisieť od výšky príspevkov , ktoré nadácia v tomto školskom roku obdrží. Je v záujme nás všetkých – rodičov, školy i žiakov, aby sme mohli takéto skúšky financovať z nadačných prostriedkov a odbremeniť tým predovšetkým rodinné rozpočty našich študentov.
Nadácia každoročne podporuje zakúpenie športového vybavenia pre žiakov školy na florball, knihy do školskej knižnice, odborné súťaže – barman, barista, prispieva na Mikulášsku oslavu, či na jazykové olympiády v nemeckom a anglickom jazyku.
Vyššie uvedené akcie sú len príkladom toho, na čo nadácia Hominem Quero používa a v budúcnosti chce používať prostriedky získané od rôznych subjektov.
Aj Vaše rozhodnutie o pripísaní 2 % z Vašich daní v prospech našej nadácie, prípadne poskytnutie sponzorského daru, nám umožní zrealizovať ešte mnoho ďalších podujatí, na ktorých sa už tradične zúčastňujú nielen naši študenti, ale aj rodičia – napr. Deň školy, športový deň pre študentov a pod.