Sprievodca cestovného ruchu

Organizačná forma

rekvalifikačný kurz

Cieľ kurzu

teoretické a praktické zvládnutie techniky a metodiky sprievodcu cestovného ruchu v aktívnom a pasívnom cestovnom ruchu a s nimi súvisiacich  činností

Cieľová skupina

absolventi stredných a vysokých škôl (alebo aj iní pracujúci)so záujmom o prácu v  oblasti cestovného ruchu, sprievodcovských službách alebo ako delegáti

Požadovaný stupeň vzdelania

stredoškolské  s maturitou

Profil absolventa

absolvent získa osvedčenie a  preukaz sprievodcu CR a bude spôsobilý vykonávať sprievocovskú činnosť doma  a po zložení jazykovej skúšky i v zahraničí.Absolvent získa vedomosti zo základných oblastí potrebných pre sprievodcu CR (ekonomika CR, technika a metodika sprievodcovskej činnost, geografia CR, história Slovenska, dejiny kultúry,  služby CR, prax)  Zručnosti abslventa kurzu sú spojené s riešením prípadových úloh z praxe, je schopný pripraviť rôzne trasy, je zodpovedný a komunikatívny, ovláda normy spoločenského správania, jeho vystupovanie je kultivované a taktné. Má uplatnenie na trhu  aktívneho i pasívneho cestovného ruchu.

Metódy výučby

prednáška, vysvetľovanie, inštruktáž, diskusia, praktická prezentácia

Forma záverečnej skúšky

písomná – vypracovanie itineráru
ústna – preverenie vedomostí pred komisiou

Rozsah kurzu

spolu 300 hodín