Čašník

Organizačná forma

modulovo koncipovaný rekvalifikačný kurz

Cieľ kurzu

teoretické a praktické zvládnutie techniky obsluhy, príprava na založenie živnosti

Cieľová skupina

široký okruh záujemcov, ktorí chcú pracovať v pohostinstvách ako čašníci, kurz je určený pre ľudí, ktorí nie sú vyučení v odbore a majú záujem v ňom pracovať alebo v ňom pracujú a nemajú potrebné vzdelanie, ideálny pre nezamestnaných a ženy v domácnosti

Stupeň vzdelania

základné vzdelanie

Profil absolventa

absolventi  čašníckeho kurzu získajú po záverečnej skúške osvedčenie o absolvovaní kurzu, s ktorým sa môžu uplatniť  vo všetkých pohostinských zariadeniach doma i v zahraničí. Budú sa vedieť orientovať v rôznych druhoch a formách obsluhy a budú poznať ich základné pravidlá. Nadobudnú praktickú zručnosť, budú vedieť využívať inventár odbytových stredísk a rôzne pomôcky, budú vedieť pripraviť stredisko na prevádzku, obslúžiť hosťa a ukončiť prevádzku. Budú vedieť postup založenia živnosti, základné pravidlá pracovného práva a jednoduchého účtovníctva.

Metódy výučby

teoretická časť bude prebiehať e-learningovou formou a konzultáciami k jednotlivým častiam a praktická časť bude prebiehať v kuchyni

Forma záverečnej skúšky

písomný test, ústna odpoveď, praktická skúška

Rozsah kurzu

spolu 500 hodín
teoretická časť – 180 hodín
praktická časť – 320 hodín